KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Het geslachtregister van Jezus Christus

In Israël werden geslachtsregisters met grote zorgvuldigheid opgesteld. Ze werden bewaard als documenten van grote waarde. Ze bekrachtigden de aansluiting die iemand had met zijn voorgeslacht en zijn volk.

Het geslachtsregister van Jezus vindt men in twee versies in het Nieuwe Testament, namelijk in Matteüs 1 vers 2-17, in een van Abraham uitgaande lijn en in Lucas 3:23-38, in een tot Adam en God Zelf teruggaande lijn. Bij Matteüs ligt de nadruk daarop, dat Jezus de Christus (Mesih) is: de geschiedenis van Gods volk in het Oude Testament loopt vanaf Abraham via David uit op Jezus, de grote Zoon van Abraham en David. Hij is de vervulling van de beloften aan Abraham en David gedaan. ‘Davids Zoon’ is een voor het Jodendom gebruikelijke Messiaanse aanduiding, die we ook in de evangeliën herhaaldelijk aantreffen. Bij Lucas ligt de nadruk daarop, dat Jezus de tweede Adam is, die, in lotsverbondenheid met de gehele mensheid, komt herstellen wat de eerste Adam heeft teweeggebracht (zie Genesis 3 vers 15 en Romeinen 5 vers 12-21).

De geslachtsregisters bij Matteüs en Lucas zijn vrijwel gelijk van Abraham tot David. Daarna volgen beiden een andere weg: Matteüs spreekt over een zekere Jakob als vader van Jozef (Matteüs 1 ver 16), terwijl Lucas Jozef de zoon noemt van een zekere Eli (Lucas 3 vers 24). Jakobs afkomst wordt teruggevoerd tot Salomo (Matteüs 1 vers 6), Eli’s afkomst tot Natan, een andere zoon van David (Lucas 3 vers 32).

Volgens een theorie van Annius van Viterbo (15de eeuw), die overigens teruggrijpt op een traditie uit de 5e eeuw, geeft Matteüs het geslachtsregister van Jozef weer: de lijn van de vader voor de wet, dus de juridische lijn. Jozef was natuurlijk niet echt de vader van Jezus, omdat Maria zwanger was geworden door Heilige Geest (Matteüs 1 vers 20). Lucas daarentegen brengt Jezus’ natuurlijke afstamming van Maria naar voren. Jozef wordt bij hem dan opgevat als de schoonzoon van Eli (Eli is dus de vader van Maria).

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved