KutsalKitap.nl

Algemeen
Home
Colofon

Türkçe
Incil online
Arama moturu
Araştırmalar
Kitaplar
Tanıklık

Nederlands
Turkse bijbel
Artikelen
Vragen

Links
Incil.nl
KutsalKitap.org
Islama Cevap
Hristiyan.net
Incil.com

Website
Zoeken / Ara


Hoe bidden Christenen?

Voor een Christen is gebed van groot belang. In de İncil (Nieuw Testament) worden de gelovigen opgeroepen tot gebed en er staan ook duidelijke instructies in.

En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. (Matteüs 6 vers 5 - 8)

Het belangrijkste is dat het echt vanuit het hart komt. Gebed is niet om door anderen gezien te worden. Ook het gebruik van mooie woorden, of speciale gebeden maakt geen indruk op God. God kijkt alleen of het echt uit het hart komt. Iemand die alleen voor de vorm bidt, moet niet denken dat dit door God verhoord wordt. Het gebed wordt uitgesproken met eenvoudige woorden, en betreft geen standaard gebed. Jezus heeft in Matteüs 6 vers 9 - 13 wel een voorbeeld gegeven.

Ook is er geen voorgeschreven regel voor de houding van het lichaam. De bijbel spreekt over bidden met de handen opgeheven (1 Timotheus 2 vers 8) of geknield. Maar het kan ook staand of zittend. Wel is het heel belangrijk dat er altijd eerbied en respect is voor God.

Bidden zonder dat iemand verder met God leeft is nutteloos. Als iemand bidt en tegelijkertijd vol is van haat, of steelt, of bewust in andere zonde leeft, dan zal God naar zo iemand niet luisteren. Je kunt niet tot God bidden en tegelijkertijd iemand vermoorden.

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is(Matteüs 5 vers 43 - 45)

Lees ook Johannes 4 vers 20 en verder....!

info@KutsalKitap.nl
Copyright ©   KutsalKitap.nl   All right reserved